دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زيست شناسي علوم گياهي

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
زیست شناسی علوم گیاهی کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
19323 روزانه دانشگاه اراک علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 11 -
19324 روزانه دانشگاه ارومیه علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 20 -
19325 روزانه دانشگاه اصفهان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 8 -
19326 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 7 - فقط زن
19327 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 7 - آموزش محور - فقط زن
19328 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 9 -
19329 روزانه دانشگاه تبریز علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 8 -
19330 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 4 -
19331 روزانه دانشگاه تهران علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 3 -
19332 روزانه دانشگاه خوارزمی علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 7 - محل تحصیل تهران
19333 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 2 -
19334 روزانه دانشگاه زابل علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 9 -
19335 روزانه دانشگاه زنجان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 8 -
19336 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 5 -
19337 روزانه دانشگاه شاهد - تهران علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
19338 روزانه دانشگاه شهرکرد علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 5 -
19339 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 5 -
19340 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 6 -
19341 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 5 -
19342 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 7 -
19343 روزانه دانشگاه شیراز علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 5 -
19344 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 3 -
19345 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 7 -
19346 روزانه دانشگاه گیلان - رشت علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 7 -
19347 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 3 -
19348 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 9 -
19349 روزانه دانشگاه مراغه علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 -
19350 روزانه دانشگاه ملایر علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 14 -
19351 روزانه دانشگاه یاسوج علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 6 -
19352 نوبت دوم دانشگاه اراک علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 -
19353 نوبت دوم دانشگاه اصفهان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 2 -
19354 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 2 - فقط زن
19355 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 3 - آموزش محور - فقط زن
19356 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 4 -
19357 نوبت دوم دانشگاه تبریز علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 6 -
19358 نوبت دوم دانشگاه تهران علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 2 -
19359 نوبت دوم دانشگاه زابل علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 3 -
19360 نوبت دوم دانشگاه زنجان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 1 -
19361 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
19362 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 5 -
19363 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 2 -
19364 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 2 -
19365 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 2 -
19366 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 3 -
19367 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 2 -
19368 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرمآباد علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 2 -
19369 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 3 -
19370 نوبت دوم دانشگاه مراغه علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 5 -
19371 نوبت دوم دانشگاه ملایر علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 4 -
19372 نوبت دوم دانشگاه یاسوج علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 2 -
19373 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 20 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19374 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19375 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
19376 پردیس خودگردان دانشگاه زابل علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 -
19378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 - آموزش محور
19379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 -
19380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 - آموزش محور
19381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجفآباد علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 -
19382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجفآباد علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 - آموزش محور
19383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 -
19384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 - آموزش محور
19385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 -
19386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 - آموزش محور
19387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 -
19388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 - آموزش محور
19389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 -
19390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی 10 - آموزش محور
زیست شناسی علوم گیاهی کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
19391 روزانه دانشگاه اراک علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 5 -
19392 روزانه دانشگاه ارومیه علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 10 -
19393 روزانه دانشگاه اصفهان علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 5 -
19394 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 7 - فقط زن
19395 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 6 - آموزش محور - فقط زن
19396 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 3 -
19397 روزانه دانشگاه تبریز علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 5 -
19398 روزانه دانشگاه تربیت مدرس علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 3 -
19399 روزانه دانشگاه تهران علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 7 -
19400 روزانه دانشگاه دامغان علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 11 -
19401 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 6 -
19402 روزانه دانشگاه شهرکرد علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 6 -
19403 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 9 -
19404 روزانه دانشگاه شیراز علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 5 -
19405 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 3 -
19406 روزانه دانشگاه گنبد علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 4 -
19407 روزانه دانشگاه گیلان - رشت علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 7 -
19408 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 2 -
19409 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 10 -
19410 روزانه دانشگاه یاسوج علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 4 -
19411 نوبت دوم دانشگاه اراک علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 5 -
19412 نوبت دوم دانشگاه اصفهان علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 2 -
19413 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 3 - فقط زن
19414 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 3 - آموزش محور - فقط زن
19415 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 2 -
19416 نوبت دوم دانشگاه تبریز علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 3 -
19417 نوبت دوم دانشگاه تهران علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 3 -
19418 نوبت دوم دانشگاه دامغان علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 3 -
19419 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 2 -
19420 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 2 -
19421 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 1 -
19422 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرمآباد علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 1 -
19423 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 9 -
19424 نوبت دوم دانشگاه یاسوج علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 1 -
19425 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 10 -
19427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 10 - آموزش محور
19428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 10 -
19429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 10 - آموزش محور
19430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 10 -
19431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی 10 - آموزش محور
زیست شناسی علوم گیاهی کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
19432 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 7 -
19433 روزانه دانشگاه تبریز علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 6 -
19434 روزانه دانشگاه تربیت مدرس علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 3 -
19435 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 3 -
19436 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 6 -
19437 روزانه دانشگاه شیراز علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 3 -
19438 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 4 -
19439 نوبت دوم دانشگاه تبریز علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 4 -
19440 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 2 -
19441 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 10 -
19443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 10 - آموزش محور
19444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 10 -
19445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 10 - آموزش محور
19446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 10 -
19447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 10 - آموزش محور
19448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 10 -
19449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی 10 - آموزش محور