دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24342 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24343 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24344 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24345 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24346 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24347 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24348 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24349 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24350 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24351 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24352 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24353 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24354 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24355 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24356 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24357 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24358 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24359 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24360 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24361 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24362 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24363 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24364 روزانه دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24365 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24366 روزانه دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24367 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24368 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24369 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24370 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24371 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
24372 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24373 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24374 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24375 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24376 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24377 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24378 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24379 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24380 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24381 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24382 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24383 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24384 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24385 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24386 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24387 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24388 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24389 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24390 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24391 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24392 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24393 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
24394 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24395 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24396 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24397 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24398 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24399 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24400 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
24402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین بندرانزلی گیلان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
24408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24409 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
24410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان)  کرمان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15