دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه الهيات و معارف اسلامي -1

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مجموعه الهیات و معارف اسلامی -1 کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
12395 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد علوم قرآن و حدیث 11 -
12396 روزانه دانشگاه اراک علوم قرآن و حدیث 10 -
12397 روزانه دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حدیث 5 -
12398 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم قرآن و حدیث 12 - فقط زن
12399 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم قرآن و حدیث 10 - آموزش محور - فقط زن
12400 روزانه دانشگاه ایلام علوم قرآن و حدیث 10 -
12401 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان علوم قرآن و حدیث 5 -
12402 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین علوم قرآن و حدیث 10 -
12403 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران علوم قرآن و حدیث 12 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12404 روزانه دانشگاه تربیت مدرس علوم قرآن و حدیث 5 -
12405 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) علوم قرآن و حدیث 6 -
12406 روزانه دانشگاه تهران علوم قرآن و حدیث 10 -
12407 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار علوم قرآن و حدیث 4 -
12408 روزانه دانشگاه خوارزمی علوم قرآن و حدیث 20 - محل تحصیل تهران
12409 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه علوم قرآن و حدیث 12 -
12410 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم قرآن و حدیث 9 -
12411 روزانه دانشگاه شاهد - تهران علوم قرآن و حدیث 9 - شرایط در انتهای دفترچه
12412 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان علوم قرآن و حدیث 8 -
12413 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز علوم قرآن و حدیث 8 -
12414 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز علوم قرآن و حدیث 9 -
12415 روزانه دانشگاه شیراز علوم قرآن و حدیث 10 -
12416 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران علوم قرآن و حدیث 10 -
12417 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) علوم قرآن و حدیث 15 - فقط زن
12418 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد علوم قرآن و حدیث 16 -
12419 روزانه دانشگاه قم علوم قرآن و حدیث 10 - فقط زن
12420 روزانه دانشگاه قم علوم قرآن و حدیث 10 - فقط مرد
12421 روزانه دانشگاه کاشان علوم قرآن و حدیث 6 - فقط زن - محل تحصیل واحد خواهران انتهای خیابان طالقانی
12422 روزانه دانشگاه کاشان علوم قرآن و حدیث 6 -
12423 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر علوم قرآن و حدیث 20 -
12424 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان علوم قرآن و حدیث 9 -
12425 روزانه دانشگاه یاسوج علوم قرآن و حدیث 7 -
12426 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس آیتاله طالقانی قم علوم قرآن و حدیث 12 - پذیرش از میان داوطلبان فرهنگی رسمی - پیمانی آموزش و پرورش
12427 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران علوم قرآن و حدیث 8 - پیمانی آموزش و پرورش - فقط زن پذیرش از میان داوطلبان فرهنگی رسمی -
12428 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علوم قرآن و حدیث 8 -
12429 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) معارف قرآن 15 -
12430 روزانه دانشگاه یزد معارف قرآن 7 -
12431 روزانه دانشگاه اصفهان علوم و فنون قرایات 5 - شرایط در انتهای دفترچه
12432 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد علوم قرآن و حدیث 11 -
12433 نوبت دوم دانشگاه اراک علوم قرآن و حدیث 10 -
12434 نوبت دوم دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حدیث 2 -
12435 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم قرآن و حدیث 3 - فقط زن
12436 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) علوم قرآن و حدیث 2 - آموزش محور - فقط زن
12437 نوبت دوم دانشگاه ایلام علوم قرآن و حدیث 5 -
12438 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان علوم قرآن و حدیث 2 -
12439 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین علوم قرآن و حدیث 4 -
12440 نوبت دوم دانشگاه تهران علوم قرآن و حدیث 5 -
12441 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) علوم قرآن و حدیث 6 -
12442 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار علوم قرآن و حدیث 4 -
12443 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم قرآن و حدیث 4 -
12444 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران علوم قرآن و حدیث 6 - شرایط در انتهای دفترچه
12445 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان علوم قرآن و حدیث 7 -
12446 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز علوم قرآن و حدیث 2 -
12447 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز علوم قرآن و حدیث 3 -
12448 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران علوم قرآن و حدیث 10 -
12449 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) علوم قرآن و حدیث 15 - فقط زن
12450 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد علوم قرآن و حدیث 11 -
12451 نوبت دوم دانشگاه قم علوم قرآن و حدیث 5 - فقط زن
12452 نوبت دوم دانشگاه قم علوم قرآن و حدیث 5 - فقط مرد
12453 نوبت دوم دانشگاه کاشان علوم قرآن و حدیث 3 -
12454 نوبت دوم دانشگاه کاشان علوم قرآن و حدیث 3 - فقط زن - محل تحصیل واحد خواهران انتهای خیابان طالقانی
12455 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر علوم قرآن و حدیث 20 -
12456 نوبت دوم دانشگاه یاسوج علوم قرآن و حدیث 2 -
12457 نوبت دوم دانشگاه یزد معارف قرآن 4 -
12458 نوبت دوم دانشگاه اصفهان علوم و فنون قرایات 2 - شرایط در انتهای دفترچه
12461 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حدیث 5 -
12462 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام علوم قرآن و حدیث 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12463 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار علوم قرآن و حدیث 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12464 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی علوم قرآن و حدیث 20 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
12465 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران علوم قرآن و حدیث 9 - شرایط در انتهای دفترچه
12466 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر علوم قرآن و حدیث 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12467 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی معارف قرآن 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
12468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد علوم قرآن و حدیث 8 -
12469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل علوم قرآن و حدیث 8 -
12471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان علوم قرآن و حدیث 8 -
12473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت علوم قرآن و حدیث 8 -
12475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب علوم قرآن و حدیث 8 -
12477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت علوم قرآن و حدیث 8 -
12479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین علوم قرآن و حدیث 8 -
12481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات علوم قرآن و حدیث 8 -
12483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز علوم قرآن و حدیث 8 -
12485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول علوم قرآن و حدیث 8 -
12487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد علوم قرآن و حدیث 8 -
12489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا علوم قرآن و حدیث 8 -
12491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم علوم قرآن و حدیث 8 -
12493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت علوم قرآن و حدیث 8 -
12495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز علوم قرآن و حدیث 8 -
12497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد علوم قرآن و حدیث 8 -
12499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد علوم قرآن و حدیث 15 - آموزش محور
12500 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12501 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12502 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12503 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12504 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12505 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12506 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12507 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12508 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12509 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12510 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12511 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12512 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز علوم قرآن و حدیث 20 - شرایط در انتهای دفترچه
12513 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم علوم قرآن و حدیث 10 - محل تحصیل قم
12514 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل تهران) علوم قرآن و حدیث 20 -
12515 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی علوم قرآن و حدیث 20 - شرایط در انتهای دفترچه
12516 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان علوم قرآن و حدیث 15 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12517 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان علوم قرآن و حدیث - 15 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12518 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) علوم قرآن و حدیث 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12519 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) علوم قرآن و حدیث 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12520 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) علوم قرآن و حدیث 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12521 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) علوم قرآن و حدیث 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12522 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) علوم قرآن و حدیث 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12523 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) علوم قرآن و حدیث 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12524 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم (ویژه خواهران) علوم قرآن و حدیث 20 - فقط زن
12525 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام علوم قرآن و حدیث 20 -
12526 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان علوم قرآن و حدیث 20 -
12527 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل تهران) معارف قرآن 20 -
12528 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان معارف قرآن 15 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12529 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان معارف قرآن - 15 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12530 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم معارف قرآن 10 -
12531 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
12532 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
12533 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12534 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12535 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
12536 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم علوم قرآن و حدیث 20 - آموزش محور
12537 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12538 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12539 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12540 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12541 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12542 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12543 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12544 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12545 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12546 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12547 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
12548 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد علوم قرآن و حدیث 40 - آموزش محور
مجموعه الهیات و معارف اسلامی -1 کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
12549 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) علوم قرآن 15 - فقط زن
12550 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) علوم قرآن 15 - فقط زن
12551 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) علوم قرآن 15 - فقط زن
12552 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولتآباد اصفهان) علوم قرآن 15 - فقط زن
12553 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) علوم قرآن 15 - فقط زن
12554 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) علوم قرآن 15 - فقط زن
12555 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) علوم قرآن 15 - فقط زن
12556 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) علوم قرآن 15 - فقط زن
12557 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) علوم قرآن 15 - فقط زن
12558 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) علوم قرآن 15 - فقط زن
12559 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) علوم قرآن 15 - فقط زن
12560 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم علوم قرآن 15 - فقط زن - محل تحصیل قم
12561 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) علوم قرآن 15 - فقط زن
12562 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12563 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12564 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12565 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12566 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولتآباد اصفهان) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12567 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12568 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12569 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12570 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12571 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12572 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم علوم قرآن 15 - فقط مرد - محل تحصیل قم
12573 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12574 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) علوم قرآن 15 - فقط زن
12575 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) علوم قرآن 15 - فقط زن
12576 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) علوم قرآن 15 - فقط زن
12577 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) علوم قرآن 15 - فقط زن
12578 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولتآباد اصفهان) علوم قرآن 15 - فقط زن
12579 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) علوم قرآن 15 - فقط زن
12580 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) علوم قرآن 15 - فقط زن
12581 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) علوم قرآن 15 - فقط زن
12582 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) علوم قرآن 15 - فقط زن
12583 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) علوم قرآن 15 - فقط زن
12584 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) علوم قرآن 15 - فقط زن
12585 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) علوم قرآن 15 - فقط زن
12586 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم علوم قرآن 15 - فقط زن - محل تحصیل قم
12587 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12588 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12589 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12590 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12591 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولتآباد اصفهان) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12592 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12593 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12594 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12595 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12596 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) علوم قرآن 15 - فقط مرد
12597 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم علوم قرآن 15 - فقط مرد - محل تحصیل قم
12598 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) علوم قرآن 15 - فقط مرد
مجموعه الهیات و معارف اسلامی -1 کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
12599 روزانه دانشگاه اصفهان علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی - 3 آموزش محور - فقط زن
12600 روزانه دانشگاه اصفهان علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی - 6 فقط زن
12601 روزانه دانشگاه اصفهان علوم حدیث گرایش تفسیر اثری 5 - فقط زن
12602 روزانه دانشگاه اصفهان علوم حدیث گرایش تفسیر اثری 3 - آموزش محور - فقط زن
12603 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم حدیث گرایش تفسیر اثری 8 -
12604 روزانه دانشگاه اصفهان نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی - 6 آموزش محور
12605 روزانه دانشگاه اصفهان نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی - 9
12606 روزانه دانشگاه بیرجند نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 12 -
12607 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 9 -
12608 روزانه دانشگاه یزد نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 5 - آموزش محور
12609 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 5 -
12610 نوبت دوم دانشگاه اصفهان علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی - 2 فقط زن
12611 نوبت دوم دانشگاه اصفهان علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی - 2 آموزش محور - فقط زن
12612 نوبت دوم دانشگاه اصفهان علوم حدیث گرایش تفسیر اثری 2 - فقط زن
12613 نوبت دوم دانشگاه اصفهان علوم حدیث گرایش تفسیر اثری 2 - آموزش محور - فقط زن
12614 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم حدیث گرایش تفسیر اثری 4 -
12615 نوبت دوم دانشگاه اصفهان نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی - 2 آموزش محور
12616 نوبت دوم دانشگاه اصفهان نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی - 4
12617 نوبت دوم دانشگاه بیرجند نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 2 -
12618 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 5 -
12619 نوبت دوم دانشگاه یزد نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 5 - آموزش محور
12620 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرمآباد نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 4 -
12621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 8 -
12622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 15 - آموزش محور
12623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 8 -
12624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 15 - آموزش محور
12625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 8 -
12626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 15 - آموزش محور
12627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 8 -
12628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 15 - آموزش محور
12629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 8 -
12630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت نهجالبلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی 15 - آموزش محور
12631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 8 -
12632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 15 - آموزش محور
12633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 8 -
12634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 15 - آموزش محور
12635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 8 -
12636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 15 - آموزش محور
12637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 8 -
12638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 15 - آموزش محور
12639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 8 -
12640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت نهجالبلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی 15 - آموزش محور
12641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 8 -
12642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 15 - آموزش محور
12643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 8 -
12644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 15 - آموزش محور
12645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 8 -
12646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 15 - آموزش محور
12647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 8 -
12648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 15 - آموزش محور
12649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 8 -
12650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 15 - آموزش محور
12651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 8 -
12652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 15 - آموزش محور
12653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 8 -
12654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 15 - آموزش محور
12655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 8 -
12656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 15 - آموزش محور
12657 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 40 - آموزش محور
12658 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 40 - آموزش محور
12659 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 40 - آموزش محور
12660 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 40 - آموزش محور
12661 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 40 - آموزش محور
12662 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل مشهد) علوم حدیث گرایش تفسیر اثری 10 - فقط زن
12663 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم - کاشان علوم حدیث گرایش تفسیر اثری 20 - پذیرش با عنوان علوم حدیث
12664 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل اصفهان) علوم حدیث گرایش نهج البلاغه 15 - فقط زن
12665 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل مشهد) علوم حدیث گرایش نهج البلاغه 10 - فقط زن
12666 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل اصفهان) علوم حدیث گرایش کلام و عقاید 15 - فقط زن
12667 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم علوم حدیث گرایش کلام و عقاید 10 - فقط زن - محل تحصیل قم
12668 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل تهران) علوم حدیث گرایش کلام و عقاید 20 -
12669 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 15 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12670 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی - 15 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12671 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم علوم و معارف نهج البلاغه 10 - محل تحصیل قم
12672 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل تهران) علوم و معارف نهج البلاغه 20 -
12673 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم علوم حدیث گرایش تفسیر اثری 20 - آموزش محور
12674 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم علوم حدیث گرایش نهج البلاغه 20 - آموزش محور
12675 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم علوم حدیث گرایش کلام و عقاید 20 - آموزش محور
12676 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 40 - آموزش محور
12677 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 40 - آموزش محور
12678 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 40 - آموزش محور
12679 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 40 - آموزش محور
12680 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز نهجالبلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی 40 - آموزش محور
مجموعه الهیات و معارف اسلامی -1 کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
12681 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد تفسیر و علوم قرآن 11 -
12682 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) تفسیر و علوم قرآن 15 - فقط زن
12683 روزانه دانشگاه قم تفسیر و علوم قرآن 10 - فقط زن
12684 روزانه دانشگاه قم تفسیر و علوم قرآن 10 - فقط مرد
12685 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12686 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12687 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12688 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12689 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12690 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12691 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن - محل تحصیل قم
12692 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12693 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12694 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12695 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12696 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12697 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12698 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد - محل تحصیل قم
12699 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12700 روزانه دانشگاه یزد علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 7 -
12701 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد تفسیر و علوم قرآن 11 -
12702 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) تفسیر و علوم قرآن 15 - فقط زن
12703 نوبت دوم دانشگاه قم تفسیر و علوم قرآن 5 - فقط زن
12704 نوبت دوم دانشگاه قم تفسیر و علوم قرآن 5 - فقط مرد
12705 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12706 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12707 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12708 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12709 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد - محل تحصیل قم
12710 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12711 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12712 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12713 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن - محل تحصیل قم
12714 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12715 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12716 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12717 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12718 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط مرد
12719 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - فقط زن
12720 نوبت دوم دانشگاه یزد علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 4 -
12721 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 15 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12722 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید - 15 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12723 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اجتهاد - قم علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 20 -
12724 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 20 - فقط زن
12725 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید 20 -