دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه الهيات و معارف اسلامي -2

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مجموعه الهیات و معارف اسلامی -2 کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
12726 روزانه دانشگاه اردکان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12727 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی - 7 پذیرش با عنوان حفاظت اطلاعات - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12728 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 13 - فقط زن
12729 روزانه دانشگاه ایلام الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 6 -
12730 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 9 -
12731 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 15 -
12732 روزانه دانشگاه تهران الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 10 -
12733 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 6 -
12734 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 4 -
12735 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 7 -
12736 روزانه دانشگاه سمنان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 6 -
12737 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 9 -
12738 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 5 -
12739 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 9 -
12740 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12741 روزانه دانشگاه شیراز الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 10 -
12742 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 19 -
12743 روزانه دانشگاه قم الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 10 - فقط زن
12744 روزانه دانشگاه قم الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 10 - فقط مرد
12745 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 14 -
12746 روزانه دانشگاه یاسوج الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 9 -
12747 روزانه دانشگاه یزد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 9 -
12748 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی ارومیه الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 - پذیرش ازمیان داوطلبان فرهنگی رسمی - پیمانی آموزش وپرورش
12749 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 6 - شرایط در انتهای دفترچه
12750 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد فقه و حقوق خصوصی 14 -
12751 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد فقه و حقوق خصوصی 11 -
12752 روزانه دانشگاه ارومیه فقه و حقوق خصوصی 12 -
12753 روزانه دانشگاه تبریز فقه و حقوق خصوصی 8 -
12754 روزانه دانشگاه شاهد - تهران فقه و حقوق خصوصی 3 - شرایط در انتهای دفترچه
12755 روزانه دانشگاه شهرکرد فقه و حقوق خصوصی 6 -
12756 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران فقه و حقوق خصوصی 15 - شرایط در انتهای دفترچه
12757 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری فقه و حقوق خصوصی 9 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12758 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری فقه و حقوق خصوصی 3 - سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه - شرایط در انتهای دفترچه
12759 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد فقه و حقوق جزا 14 -
12760 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد فقه و حقوق جزا 11 -
12761 روزانه دانشگاه ارومیه فقه و حقوق جزا 12 -
12762 روزانه دانشگاه تبریز فقه و حقوق جزا 7 -
12763 روزانه دانشگاه شاهد - تهران فقه و حقوق جزا 3 - شرایط در انتهای دفترچه
12764 روزانه دانشگاه شهرکرد فقه و حقوق جزا 6 -
12765 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران فقه و حقوق جزا 15 - شرایط در انتهای دفترچه
12766 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران فقه و حقوق خانواده 20 - شرایط در انتهای دفترچه
12767 نوبت دوم دانشگاه اردکان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12768 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 3 - فقط زن
12769 نوبت دوم دانشگاه ایلام الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 4 -
12770 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 7 -
12771 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 5 -
12772 نوبت دوم دانشگاه تهران الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 5 -
12773 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 6 -
12774 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 4 -
12775 نوبت دوم دانشگاه سمنان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 4 -
12776 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 4 -
12777 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 4 -
12778 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 3 -
12779 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 3 -
12780 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 13 -
12781 نوبت دوم دانشگاه قم الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 5 - فقط زن
12782 نوبت دوم دانشگاه قم الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 5 - فقط مرد
12783 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 14 -
12784 نوبت دوم دانشگاه یاسوج الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 3 -
12785 نوبت دوم دانشگاه یزد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 5 -
12786 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد فقه و حقوق خصوصی 12 -
12787 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد فقه و حقوق خصوصی 11 -
12788 نوبت دوم دانشگاه تبریز فقه و حقوق خصوصی 6 -
12789 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران فقه و حقوق خصوصی 3 - شرایط در انتهای دفترچه
12790 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد فقه و حقوق جزا 12 -
12791 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد فقه و حقوق جزا 11 -
12792 نوبت دوم دانشگاه تبریز فقه و حقوق جزا 5 -
12793 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران فقه و حقوق جزا 3 - شرایط در انتهای دفترچه
12796 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12797 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 6 -
12798 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز فقه و حقوق خصوصی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12799 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز فقه و حقوق جزا 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 15 - آموزش محور
12802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 15 - آموزش محور
12804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 15 - آموزش محور
12806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 15 - آموزش محور
12808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 15 - آموزش محور
12810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرمآباد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرمآباد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 15 - آموزش محور
12812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 15 - آموزش محور
12814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 15 - آموزش محور
12816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 -
12817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 15 - آموزش محور
12818 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12819 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12820 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12821 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12822 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12823 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرمآباد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12824 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12825 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12826 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 10 - شرایط در انتهای دفترچه
12827 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 20 - فقط مرد
12828 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل تهران) الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 20 - شرایط در انتهای دفترچه
12829 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 10 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل قم
12830 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 10 -
12831 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 20 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12832 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 20 -
12833 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 20 -
12834 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 20 -
12835 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 20 - فقط زن
12836 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم - کاشان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 20 -
12837 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان فقه و حقوق خصوصی 20 -
12838 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) فقه و حقوق خصوصی 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12839 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) فقه و حقوق خصوصی 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12840 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم (ویژه خواهران) فقه و حقوق خصوصی 20 - فقط زن
12841 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی 8 - شرایط در انتهای دفترچه
12842 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی 8 - شرایط در انتهای دفترچه
12843 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی 8 - شرایط در انتهای دفترچه
12844 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم مذاهب فقهی 10 - شرایط در انتهای دفترچه
12845 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم فقه سیاسی 7 - علمیه- شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد مخصوص طلاب دارای سطح 2 از حوزههای
12846 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم فقه سیاسی 7 - علمیه- شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن مخصوص طلاب دارای سطح 2 از حوزههای
12847 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم (ویژه خواهران) فقه و حقوق خانواده 20 - فقط زن
12848 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12849 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم مذاهب فقهی 20 - آموزش محور
12850 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12851 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12852 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12853 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12854 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12855 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرمآباد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12856 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور
12857 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 40 - آموزش محور