دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه الهيات و معارف اسلامي -3

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مجموعه الهیات و معارف اسلامی -3 کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
12858 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) فلسفه و کلام اسلامی 20 - فقط زن
12859 روزانه دانشگاه ایلام فلسفه و کلام اسلامی 10 -
12860 روزانه دانشگاه بیرجند فلسفه و کلام اسلامی 11 -
12861 روزانه دانشگاه تبریز فلسفه و کلام اسلامی 10 -
12862 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) فلسفه و کلام اسلامی 6 -
12863 روزانه دانشگاه تهران فلسفه و کلام اسلامی 8 -
12864 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) فلسفه و کلام اسلامی 10 -
12865 روزانه دانشگاه زنجان فلسفه و کلام اسلامی 13 -
12866 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان فلسفه و کلام اسلامی 12 -
12867 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز فلسفه و کلام اسلامی 12 -
12868 روزانه دانشگاه شیراز فلسفه و کلام اسلامی 10 -
12869 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران فلسفه و کلام اسلامی 8 -
12870 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد فلسفه و کلام اسلامی 10 -
12871 روزانه دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی 10 - فقط زن
12872 روزانه دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی 10 - فقط مرد
12873 روزانه دانشگاه کاشان فلسفه و کلام اسلامی 6 -
12874 روزانه دانشگاه یاسوج فلسفه و کلام اسلامی 9 -
12875 روزانه دانشگاه اصفهان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 5 -
12876 روزانه دانشگاه شاهد - تهران فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
12877 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 6 -
12878 روزانه دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 10 - فقط مرد
12879 روزانه دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 10 - فقط زن
12880 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 6 -
12881 روزانه دانشگاه ملایر فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 7 -
12882 روزانه دانشگاه اصفهان فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی - 5
12883 روزانه دانشگاه شاهد - تهران فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
12884 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 6 -
12885 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 6 -
12886 روزانه دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 10 - فقط زن
12887 روزانه دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 10 - فقط مرد
12888 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 6 -
12889 روزانه دانشگاه ملایر فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 7 -
12890 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کلام تطبیقی 6 -
12891 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان عرفان اسلامی 8 -
12892 روزانه دانشگاه سمنان عرفان اسلامی 10 -
12893 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی عرفان اسلامی 3 - شرایط در انتهای دفترچه
12894 روزانه دانشگاه سمنان دین شناسی 10 -
12895 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد شیعه شناسی گرایش کلام 11 -
12896 روزانه دانشگاه اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام 10 -
12897 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) شیعه شناسی گرایش کلام 6 -
12898 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران شیعه شناسی گرایش کلام 20 - شرایط در انتهای دفترچه
12899 روزانه دانشگاه قم شیعه شناسی گرایش کلام 10 - طلاب دارای مدرک کارشناسی در یکی از دارندگان مدارک سطح دو حوزه علمیه و یا فقط زن - پذیرش دانشجو منحصرا از بین رشتههای مرتبط، امکان پذیر است.
12900 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان شیعه شناسی گرایش کلام 5 -
12901 روزانه دانشگاه یزد شیعه شناسی گرایش کلام 5 -
12902 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) شیعه شناسی گرایش تاریخ 6 -
12903 روزانه دانشگاه قم شیعه شناسی گرایش تاریخ 10 - طلاب دارای مدرک کارشناسی در یکی از دارندگان مدارک سطح دو حوزه علمیه و یا فقط مرد - پذیرش دانشجو منحصرا از بین رشتههای مرتبط، امکان پذیر است.
12904 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی 8 -
12905 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد فلسفه و حکمت اسلامی 11 -
12906 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین فلسفه و حکمت اسلامی 10 -
12907 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران فلسفه و حکمت اسلامی 12 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12908 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار فلسفه و حکمت اسلامی 12 -
12909 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی 11 -
12910 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران فلسفه و حکمت اسلامی 20 - شرایط در انتهای دفترچه
12911 روزانه دانشگاه تبریز کلام اسلامی 10 -
12912 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران کلام اسلامی 3 -
12913 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران کلام اسلامی 3 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12914 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز کلام اسلامی 10 -
12915 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کلام امامیه 6 -
12916 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) فلسفه و کلام اسلامی 9 - فقط زن
12917 نوبت دوم دانشگاه ایلام فلسفه و کلام اسلامی 4 -
12918 نوبت دوم دانشگاه بیرجند فلسفه و کلام اسلامی 2 -
12919 نوبت دوم دانشگاه تبریز فلسفه و کلام اسلامی 7 -
12920 نوبت دوم دانشگاه تهران فلسفه و کلام اسلامی 5 -
12921 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) فلسفه و کلام اسلامی 6 -
12922 نوبت دوم دانشگاه زنجان فلسفه و کلام اسلامی 2 -
12923 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان فلسفه و کلام اسلامی 6 -
12924 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز فلسفه و کلام اسلامی 4 -
12925 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران فلسفه و کلام اسلامی 8 -
12926 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد فلسفه و کلام اسلامی 6 -
12927 نوبت دوم دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی 5 - فقط زن
12928 نوبت دوم دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی 5 - فقط مرد
12929 نوبت دوم دانشگاه کاشان فلسفه و کلام اسلامی 3 -
12930 نوبت دوم دانشگاه یاسوج فلسفه و کلام اسلامی 3 -
12931 نوبت دوم دانشگاه اصفهان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 2 -
12932 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
12933 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 2 -
12934 نوبت دوم دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 5 - فقط زن
12935 نوبت دوم دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 5 - فقط مرد
12936 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 6 -
12937 نوبت دوم دانشگاه ملایر فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 7 -
12938 نوبت دوم دانشگاه اصفهان فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی - 2
12939 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
12940 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 2 -
12941 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 3 -
12942 نوبت دوم دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 5 - فقط مرد
12943 نوبت دوم دانشگاه قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 5 - فقط زن
12944 نوبت دوم دانشگاه ملایر فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 7 -
12945 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران کلام تطبیقی 2 -
12946 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان عرفان اسلامی 6 -
12947 نوبت دوم دانشگاه سمنان عرفان اسلامی 5 -
12948 نوبت دوم دانشگاه سمنان دین شناسی 5 -
12949 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد شیعه شناسی گرایش کلام 11 -
12950 نوبت دوم دانشگاه اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام 4 -
12951 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) شیعه شناسی گرایش کلام 6 -
12952 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان شیعه شناسی گرایش کلام 2 -
12953 نوبت دوم دانشگاه یزد شیعه شناسی گرایش کلام 3 -
12954 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) شیعه شناسی گرایش تاریخ 6 -
12955 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی 2 -
12956 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد فلسفه و حکمت اسلامی 11 -
12957 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین فلسفه و حکمت اسلامی 1 -
12958 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار فلسفه و حکمت اسلامی 2 -
12959 نوبت دوم دانشگاه تبریز کلام اسلامی 7 -
12960 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران کلام اسلامی 3 -
12961 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز کلام اسلامی 3 -
12962 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کلام امامیه 6 -
12964 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز فلسفه و کلام اسلامی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12965 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی فلسفه و کلام اسلامی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
12966 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فلسفه و کلام اسلامی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12967 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران کلام تطبیقی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12968 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان عرفان اسلامی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12969 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز کلام اسلامی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور فلسفه و کلام اسلامی 8 -
12971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور فلسفه و کلام اسلامی 15 - آموزش محور
12972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 8 -
12973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 15 - آموزش محور
12974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 8 -
12975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 15 - آموزش محور
12976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 8 -
12977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 15 - آموزش محور
12978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 8 -
12979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 15 - آموزش محور
12980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 8 -
12981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 15 - آموزش محور
12982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 8 -
12983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 15 - آموزش محور
12984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 8 -
12985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 15 - آموزش محور
12986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 8 -
12987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 15 - آموزش محور
12988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 8 -
12989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 15 - آموزش محور
12990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 8 -
12991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 15 - آموزش محور
12992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 8 -
12993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی 15 - آموزش محور
12994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری فلسفه و حکمت اسلامی 8 -
12995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری فلسفه و حکمت اسلامی 15 - آموزش محور
12996 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد فلسفه و کلام اسلامی 40 - آموزش محور
12997 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
12998 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
12999 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
13000 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
13001 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
13002 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
13003 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
13004 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم فلسفه و کلام اسلامی 10 - شرایط در انتهای دفترچه
13005 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم فلسفه و کلام اسلامی 7 - علمیه- شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن مخصوص طلاب دارای سطح 2 از حوزههای
13006 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم فلسفه و کلام اسلامی 7 - علمیه- شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد مخصوص طلاب دارای سطح 2 از حوزههای
13007 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم فلسفه و کلام اسلامی 10 -
13008 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم (ویژه خواهران) فلسفه و کلام اسلامی 20 - فقط زن
13009 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) فلسفه و کلام اسلامی 20 - فقط زن
13010 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 20 - شرایط در انتهای دفترچه
13011 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی عرفان اسلامی 20 - شرایط در انتهای دفترچه
13012 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم مذاهب اسلامی 10 - شرایط در انتهای دفترچه
13013 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان مذاهب اسلامی 15 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13014 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان مذاهب اسلامی - 15 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13015 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم دین شناسی 10 - شرایط در انتهای دفترچه
13016 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم شیعه شناسی گرایش کلام 10 - شرایط در انتهای دفترچه
13017 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام 15 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13018 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام 15 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13019 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) شیعه شناسی گرایش کلام 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13020 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) شیعه شناسی گرایش کلام 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13021 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم (ویژه خواهران) شیعه شناسی گرایش کلام 20 - فقط زن
13022 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم فرق تشیع 10 - شرایط در انتهای دفترچه
13023 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم کلام امامیه 10 - فقط مرد - محل تحصیل قم
13024 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل تهران) کلام امامیه 20 -
13025 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز کلام شیعه 10 - شرایط در انتهای دفترچه
13026 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم فلسفه و کلام اسلامی 20 - آموزش محور
13027 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم مذاهب اسلامی 20 - آموزش محور
13028 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم فرق تشیع 20 - آموزش محور
13029 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم کلام شیعه 20 - آموزش محور
13030 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد فلسفه و کلام اسلامی 40 - آموزش محور
13031 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
13032 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
13033 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
13034 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
13035 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
13036 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور
13037 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی 40 - آموزش محور