دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24872 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 9
24873 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
24874 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
24875 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24876 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24877 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
24878 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
24879 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
24880 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24881 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
24882 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24883 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 9
24884 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
24885 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
24886 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24887 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24888 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24889 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 5
24890 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 8
24891 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 15
24892 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24893 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
24894 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
24895 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24896 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
24897 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
24898 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24899 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
24900 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
24901 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24902 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 2
24903 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24904 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24905 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24906 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
24907 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24908 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24909 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24910 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 9
24911 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24912 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24913 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
24914 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
24915 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
24916 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان و بلوچستان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
24917 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
24918 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
24919 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
24920 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
24921 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال و بختیاری برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
24922 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی مدیریت شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
24923 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
24924 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی برنامهریزی شهری آموزش محور فقط زن 30 آموزش محور - فقط زن
24925 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی برنامهریزی شهری آموزش محور فقط مرد 30 آموزش محور - فقط مرد
24926 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
24927 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور