دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربي

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مجموعه زبان عربی کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
11205 روزانه دانشگاه اراک زبان و ادبیات عربی 12 -
11206 روزانه دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات عربی 8 -
11207 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) زبان و ادبیات عربی 13 - فقط زن
11208 روزانه دانشگاه ایلام زبان و ادبیات عربی 10 -
11209 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زبان و ادبیات عربی 10 -
11210 روزانه دانشگاه بیرجند زبان و ادبیات عربی 11 -
11211 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین زبان و ادبیات عربی 12 -
11212 روزانه دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات عربی 6 -
11213 روزانه دانشگاه تهران زبان و ادبیات عربی 10 -
11214 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) زبان و ادبیات عربی 6 -
11215 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زبان و ادبیات عربی 15 -
11216 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زبان و ادبیات عربی 16 -
11217 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زبان و ادبیات عربی 20 -
11218 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زبان و ادبیات عربی 20 -
11219 روزانه دانشگاه زابل زبان و ادبیات عربی 16 -
11220 روزانه دانشگاه سمنان زبان و ادبیات عربی 8 -
11221 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زبان و ادبیات عربی 16 -
11222 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زبان و ادبیات عربی 9 -
11223 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زبان و ادبیات عربی 15 -
11224 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زبان و ادبیات عربی 15 -
11225 روزانه دانشگاه شیراز زبان و ادبیات عربی 10 -
11226 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زبان و ادبیات عربی 12 -
11227 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات عربی 10 -
11228 روزانه دانشگاه قم زبان و ادبیات عربی 10 - فقط مرد
11229 روزانه دانشگاه قم زبان و ادبیات عربی 10 - فقط زن
11230 روزانه دانشگاه کاشان زبان و ادبیات عربی 6 - فقط زن - محل تحصیل واحد خواهران انتهای خیابان طالقانی
11231 روزانه دانشگاه کاشان زبان و ادبیات عربی 7 -
11232 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زبان و ادبیات عربی 16 -
11233 روزانه دانشگاه گیلان - رشت زبان و ادبیات عربی 14 -
11234 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد زبان و ادبیات عربی 8 -
11235 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زبان و ادبیات عربی 12 -
11236 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زبان و ادبیات عربی 10 -
11237 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زبان و ادبیات عربی 10 -
11238 روزانه دانشگاه یزد زبان و ادبیات عربی 20 -
11239 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زبان و ادبیات عربی 7 -
11240 روزانه دانشگاه اصفهان آموزش زبان عربی 8 -
11241 روزانه دانشگاه تربیت مدرس آموزش زبان عربی 6 -
11242 نوبت دوم دانشگاه اراک زبان و ادبیات عربی 12 -
11243 نوبت دوم دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات عربی 4 -
11244 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) زبان و ادبیات عربی 2 - فقط زن
11245 نوبت دوم دانشگاه ایلام زبان و ادبیات عربی 6 -
11246 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان زبان و ادبیات عربی 5 -
11247 نوبت دوم دانشگاه بیرجند زبان و ادبیات عربی 3 -
11248 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین زبان و ادبیات عربی 2 -
11249 نوبت دوم دانشگاه تهران زبان و ادبیات عربی 10 -
11250 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) زبان و ادبیات عربی 6 -
11251 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زبان و ادبیات عربی 2 -
11252 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زبان و ادبیات عربی 8 -
11253 نوبت دوم دانشگاه زابل زبان و ادبیات عربی 8 -
11254 نوبت دوم دانشگاه سمنان زبان و ادبیات عربی 3 -
11255 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زبان و ادبیات عربی 6 -
11256 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران زبان و ادبیات عربی 2 -
11257 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز زبان و ادبیات عربی 5 -
11258 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زبان و ادبیات عربی 5 -
11259 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زبان و ادبیات عربی 12 -
11260 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات عربی 7 -
11261 نوبت دوم دانشگاه قم زبان و ادبیات عربی 5 - فقط زن
11262 نوبت دوم دانشگاه قم زبان و ادبیات عربی 5 - فقط مرد
11263 نوبت دوم دانشگاه کاشان زبان و ادبیات عربی 3 - فقط زن - محل تحصیل واحد خواهران انتهای خیابان طالقانی
11264 نوبت دوم دانشگاه کاشان زبان و ادبیات عربی 3 -
11265 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زبان و ادبیات عربی - 14
11266 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرمآباد زبان و ادبیات عربی 6 -
11267 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زبان و ادبیات عربی 11 -
11268 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زبان و ادبیات عربی 5 -
11269 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زبان و ادبیات عربی 3 -
11270 نوبت دوم دانشگاه یزد زبان و ادبیات عربی 8 -
11271 نوبت دوم دانشگاه اصفهان آموزش زبان عربی 2 -
11272 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات عربی 5 -
11273 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام زبان و ادبیات عربی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11274 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی زبان و ادبیات عربی 20 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
11275 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان زبان و ادبیات عربی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11276 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران زبان و ادبیات عربی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11277 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز زبان و ادبیات عربی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11278 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات عربی 5 -
11279 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرمآباد زبان و ادبیات عربی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد زبان و ادبیات عربی 8 -
11281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا زبان و ادبیات عربی 8 -
11283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر زبان و ادبیات عربی 8 -
11285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب زبان و ادبیات عربی 8 -
11287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکزآباده زبان و ادبیات عربی 8 -
11289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکزآباده زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نورآباد ممسنی زبان و ادبیات عربی 8 -
11291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نورآباد ممسنی زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم زبان و ادبیات عربی 8 -
11293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج زبان و ادبیات عربی 8 -
11295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود زبان و ادبیات عربی 8 -
11297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه زبان و ادبیات عربی 8 -
11299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندرترکمن زبان و ادبیات عربی 8 -
11301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندرترکمن زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد زبان و ادبیات عربی 8 -
11303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد زبان و ادبیات عربی 15 - آموزش محور
11304 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11305 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11306 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11307 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکزآباده زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11308 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نورآباد ممسنی زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11309 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11310 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11311 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11312 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11313 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندرترکمن زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11314 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11315 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز زبان و ادبیات عربی 10 - شرایط در انتهای دفترچه
11316 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) زبان و ادبیات عربی 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
11317 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) زبان و ادبیات عربی 10 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
11318 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11319 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11320 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11321 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکزآباده زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11322 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نورآباد ممسنی زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11323 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11324 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11325 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11326 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11327 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندرترکمن زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
11328 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد زبان و ادبیات عربی 40 - آموزش محور
مجموعه زبان عربی کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
11329 روزانه دانشگاه اصفهان مترجمی زبان عربی 9 -
11330 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) مترجمی زبان عربی - 12 فقط زن
11331 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان مترجمی زبان عربی 7 -
11332 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مترجمی زبان عربی 12 -
11333 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مترجمی زبان عربی 6 -
11334 روزانه دانشگاه تهران مترجمی زبان عربی 10 -
11335 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مترجمی زبان عربی 15 -
11336 روزانه دانشگاه سمنان مترجمی زبان عربی 8 -
11337 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز مترجمی زبان عربی 12 -
11338 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مترجمی زبان عربی 9 -
11339 روزانه دانشگاه کاشان مترجمی زبان عربی 6 -
11340 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مترجمی زبان عربی 10 -
11341 نوبت دوم دانشگاه اصفهان مترجمی زبان عربی 2 -
11342 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) مترجمی زبان عربی - 2 فقط زن
11343 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان مترجمی زبان عربی 3 -
11344 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مترجمی زبان عربی 2 -
11345 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مترجمی زبان عربی 6 -
11346 نوبت دوم دانشگاه تهران مترجمی زبان عربی 10 -
11347 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مترجمی زبان عربی 2 -
11348 نوبت دوم دانشگاه سمنان مترجمی زبان عربی 3 -
11349 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز مترجمی زبان عربی 4 -
11350 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مترجمی زبان عربی 6 -
11351 نوبت دوم دانشگاه کاشان مترجمی زبان عربی 3 -
11352 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مترجمی زبان عربی 5 -
11353 پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) مترجمی زبان عربی 15 -
11354 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مترجمی زبان عربی 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه