دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17514 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17515 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17516 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17517 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
17518 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17519 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17520 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17521 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17522 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17523 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17524 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17525 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17526 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل انجام رساله در پژوهشكده فناوري زيستي
17527 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17528 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17529 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17530 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پژوهشكده زيست فناوري گياهي
17531 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17532 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
17533 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
17534 روزانه دانشگاه تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17535 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
17536 روزانه دانشگاه تهران تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17537 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17538 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17539 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17540 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17541 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17542 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17543 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17544 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17545 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17546 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17547 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
17548 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 1
17549 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17550 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
17551 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17552 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17553 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17554 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17555 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17556 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17557 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17558 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17559 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17560 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17561 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
17562 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
17563 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17564 روزانه دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17565 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17566 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
17567 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
17568 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
17569 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17570 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17571 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
17572 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17573 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
17574 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17575 روزانه دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
17576 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
17577 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
17578 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17579 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17580 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17581 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17582 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17583 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17584 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17585 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17586 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17587 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17588 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17589 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17590 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17591 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17592 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17594 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
17595 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
17596 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
17597 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
17598 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17599 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
17600 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17601 روزانه دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17602 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17603 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17604 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17605 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17606 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17607 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17608 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17609 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17610 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17611 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17612 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
17613 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17614 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17615 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17616 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17617 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17618 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17619 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17620 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17621 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17622 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17623 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17624 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17625 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17626 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17627 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17628 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17629 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17630 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17631 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17632 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17633 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17634 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17635 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17636 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17637 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 17
17638 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17639 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17640 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17641 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17642 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17643 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17644 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17645 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17646 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل انجام رساله در پژوهشكده فناوري زيستي
17647 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 17
17648 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17649 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17650 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17651 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17652 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17653 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17654 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17655 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17656 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17657 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17658 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17659 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17660 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17661 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17662 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17663 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17664 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17665 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17666 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17667 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17668 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17669 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17670 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17671 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17672 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17673 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17674 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17675 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17676 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17677 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17683 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17684 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17685 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17686 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17687 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17688 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17689 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17690 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 26
17691 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17692 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17693 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17694 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17695 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17696 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17697 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17700 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17701 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
17702 روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17703 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17704 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17705 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17706 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17707 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17708 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17709 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17710 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران زیست فناوری مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17711 روزانه دانشگاه تهران تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17712 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
17713 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17714 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
17715 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17716 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17717 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17718 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17719 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17720 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17721 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران زیست فناوری مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17722 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17723 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17725 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17726 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17727 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17728 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 20