دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مردم شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11798 روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11799 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11800 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11801 روزانه دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11802 روزانه دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11803 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11804 روزانه دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11805 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11807 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11808 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11809 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11811 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11812 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11813 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
11814 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11815 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11816 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11817 روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11818 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11819 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11820 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
11821 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11822 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11823 روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11824 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11825 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11826 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11827 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11828 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11829 روزانه دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11830 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
11831 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
11832 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11833 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 4
11834 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11835 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11836 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
11837 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11838 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11839 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11840 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
11841 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11842 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11843 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11844 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11845 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11846 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11847 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11848 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
11849 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11850 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 4
11851 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11852 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11853 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11854 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25591 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11855 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11863 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي - شرايط در ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي علميه انتهاي دفترچه - فقط زن
11864 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي - شرايط در ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي علميه انتهاي دفترچه - فقط مرد
11865 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11867 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط زن 17 فقط زن
11868 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11869 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11870 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11871 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11872 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11873 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11874 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11875 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11876 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11877 روزانه دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11878 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
11879 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11880 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11881 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11882 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11883 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11884 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11885 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11886 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11887 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11888 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11889 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11890 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11891 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11892 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11898 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11899 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11900 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11901 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
11902 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11903 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت خدمات اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
11904 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشی پژوهشی هر دو 5
11905 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11906 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11907 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
11908 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11909 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت خدمات اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
11910 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشی پژوهشی هر دو 1
11911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11913 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 20 با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
11914 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
11915 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشی پژوهشی فقط زن 7 ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
11916 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11924 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
11925 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 12
11926 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 11
11927 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11928 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری مذهبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11929 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان گردشگری مذهبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11930 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی گردشگری مذهبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 10 - دانش اجتماعی مسلمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11934 روزانه دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی هر دو 6
11935 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی هر دو 4
11936 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
کد ضریب 11 - فلسفه علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11937 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11938 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11939 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 مدرك كارشناسي - شرايط در حوزههاي علميه و يا طلاب داراي ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 انتهاي دفترچه
11940 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 7