دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12793 روزانه دانشگاه اراک مرکزی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12794 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12795 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
12796 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12797 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 22
12798 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12799 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12800 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12801 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12802 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
12803 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12804 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12805 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12806 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
12807 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12808 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12809 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12810 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12811 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12812 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12813 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
12814 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
12815 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12816 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12817 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
12818 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12819 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12820 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12821 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12822 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12823 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
12824 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12825 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12826 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12827 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12828 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12829 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12830 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12831 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12832 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12833 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12834 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12835 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12836 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12851 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12852 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
12853 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12854 روزانه دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12855 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12856 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12857 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
12858 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12859 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12860 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12861 روزانه دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12862 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12863 روزانه دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
12864 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
12865 روزانه دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12866 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12867 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
12868 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12869 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12870 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
12871 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12872 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12873 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12874 نوبت دوم دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
12875 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12876 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12877 مجازی دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12878 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12879 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12880 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12884 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12885 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12886 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12887 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12888 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12889 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12890 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
12891 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 14 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
12892 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
12893 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12894 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12895 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12896 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12897 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12898 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
12899 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12900 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12901 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12902 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12903 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12904 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12905 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12906 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12907 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12908 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12909 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12910 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 13
12911 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12912 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12913 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
12914 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12915 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12916 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
12917 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12918 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12919 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12921 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12922 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12923 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12924 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12925 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12926 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12927 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12928 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12929 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12930 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12931 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12932 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12933 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12934 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12935 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12936 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
12937 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12938 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12939 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12944 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12945 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12946 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12947 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12948 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12949 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12950 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12951 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12952 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12953 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12954 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12955 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12956 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12957 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12958 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12959 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12960 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12961 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12962 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12963 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12964 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12971 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12972 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12973 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12974 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12975 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12976 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12977 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12978 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 5 - آموزش بزرگسالان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12979 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش بزرگسالان آموزشی پژوهشی هر دو 7
12980 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش بزرگسالان آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12981 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12982 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12983 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12984 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
12985 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12986 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12987 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12988 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12989 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12990 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12991 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12992 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12993 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12994 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12995 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12996 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12997 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12998 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12999 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13000 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13001 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13002 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13007 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13008 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13009 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13010 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13011 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13012 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13013 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13014 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 13
13015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13016 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13017 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13018 روزانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13019 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13020 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13021 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13022 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13023 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13024 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13025 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13026 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13027 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 14 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13028 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13029 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 14 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13030 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط زن 14 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13031 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13032 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13033 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13034 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13035 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه