دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16064 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16065 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16066 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16067 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16068 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16069 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16070 روزانه دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16071 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16072 روزانه دانشگاه دامغان سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16073 روزانه دانشگاه زنجان زنجان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 21
16074 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16075 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16076 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16077 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16078 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16079 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16080 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16081 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16082 روزانه پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16083 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16084 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16085 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16086 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16087 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16088 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16089 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16090 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16091 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16092 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16093 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16094 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16095 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16096 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16097 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16106 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16107 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16108 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16109 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16110 روزانه دانشگاه تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16111 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل تهران
16112 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16113 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16114 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16115 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16116 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16117 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16118 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16119 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16120 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16121 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16122 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16123 روزانه پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16124 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16125 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16126 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16127 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16128 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16130 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16131 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16132 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16133 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16134 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16135 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16136 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16137 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16138 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16139 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16140 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16141 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16149 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 8
16150 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 5
16151 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 8
16152 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 12
16153 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16154 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 5
16155 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16156 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16157 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 7
16158 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 8
16159 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 8
16160 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16161 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16162 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 7
16163 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 9
16164 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 5
16165 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16166 روزانه پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 5
16167 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 18
16168 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16169 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16170 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 3
16171 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 3
16172 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 4
16173 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16174 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 1
16175 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 1
16176 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16177 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16178 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16180 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16181 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 3
16182 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 15
16184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 15
16185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - آب زمین شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16186 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16187 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16188 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16189 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16190 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16191 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16192 روزانه دانشگاه شیراز فارس آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16193 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16194 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16195 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16196 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16197 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16198 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16200 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16201 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16202 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16203 روزانه دانشگاه تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16204 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل تهران
16205 روزانه دانشگاه دامغان سمنان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16206 روزانه دانشگاه زنجان زنجان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
16207 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16208 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16209 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16210 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16211 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16212 روزانه پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16213 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16214 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16215 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16216 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16217 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16218 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16219 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16220 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16221 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16222 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16223 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16235 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16236 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16237 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16238 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16239 روزانه دانشگاه تهران تهران رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16240 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16241 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16242 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16243 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16244 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16245 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16246 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16247 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16248 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16249 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16250 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16251 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16254 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - زمین شناسی نفت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16255 روزانه دانشگاه تهران تهران زمینشناسی نفت آموزشی پژوهشی هر دو 4
16256 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمینشناسی نفت آموزشی پژوهشی هر دو 4
16257 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی نفت آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 8 - زمین شناسی مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16258 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16259 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16260 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16261 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16262 روزانه دانشگاه تهران تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16263 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل تهران
16264 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16265 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16266 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16267 روزانه دانشگاه یزد یزد زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16268 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16269 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16270 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16271 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16272 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16273 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16274 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16275 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16276 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 9 - زمین شناسی زیست محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16277 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16278 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16279 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16280 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16281 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16282 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16283 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16284 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16285 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16286 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16287 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16288 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16289 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16290 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16291 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16292 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16293 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16294 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16295 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16296 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16297 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16298 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16299 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 10 - زمین شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16302 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16303 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16304 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16305 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16306 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16307 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16308 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16309 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16310 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16311 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15