دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه فلسفه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مجموعه فلسفه کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
13096 روزانه دانشگاه اصفهان فلسفه 10 -
13097 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین فلسفه 15 -
13098 روزانه دانشگاه تبریز فلسفه 15 -
13099 روزانه دانشگاه تهران فلسفه 8 -
13100 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) فلسفه 6 -
13101 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران فلسفه 9 -
13102 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران فلسفه 8 -
13103 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد فلسفه 6 -
13104 نوبت دوم دانشگاه اصفهان فلسفه 4 -
13105 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین فلسفه 3 -
13106 نوبت دوم دانشگاه تبریز فلسفه 10 -
13107 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) فلسفه 6 -
13108 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فلسفه 2 -
13109 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران فلسفه 8 -
13110 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد فلسفه 3 -
13111 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز فلسفه 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13112 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم فلسفه 10 -
مجموعه فلسفه کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
13113 روزانه دانشگاه تبریز فلسفه گرایش تطبیقی 12 -
13114 نوبت دوم دانشگاه تبریز فلسفه گرایش تطبیقی 8 -
13115 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز فلسفه گرایش تطبیقی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
مجموعه فلسفه کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
13116 روزانه دانشگاه اصفهان منطق 7 -
13117 روزانه دانشگاه تربیت مدرس منطق 7 -
13118 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران منطق 8 -
13119 نوبت دوم دانشگاه اصفهان منطق 2 -
13120 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران منطق 8 -
مجموعه فلسفه کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
13121 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین فلسفه دین 10 -
13122 روزانه دانشگاه تبریز فلسفه دین 9 -
13123 روزانه دانشگاه تهران فلسفه دین 7 -
13124 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) فلسفه دین 6 -
13125 روزانه دانشگاه خوارزمی فلسفه دین 10 - محل تحصیل تهران
13126 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران فلسفه دین 8 -
13127 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فلسفه دین 7 -
13128 روزانه دانشگاه اصفهان منطق فهم دین 8 - فقط زن
13129 روزانه دانشگاه اصفهان منطق فهم دین 4 - آموزش محور - فقط زن
13130 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین فلسفه دین 1 -
13131 نوبت دوم دانشگاه تبریز فلسفه دین 6 -
13132 نوبت دوم دانشگاه تهران فلسفه دین 3 -
13133 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) فلسفه دین 6 -
13134 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران فلسفه دین 8 -
13135 نوبت دوم دانشگاه اصفهان منطق فهم دین 2 - فقط زن
13136 نوبت دوم دانشگاه اصفهان منطق فهم دین 2 - آموزش محور
13137 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز فلسفه دین 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13138 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی فلسفه دین 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
13139 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم فلسفه دین 10 - شرایط در انتهای دفترچه
13140 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم فلسفه دین 7 - علمیه- شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد مخصوص طلاب دارای سطح 2 از حوزههای
13141 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم فلسفه دین 10 -
مجموعه فلسفه کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
13142 روزانه دانشگاه زنجان اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 15 -
13143 روزانه دانشگاه قم اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 10 - فقط مرد
13144 روزانه دانشگاه قم اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 10 - فقط زن
13145 روزانه دانشگاه قم اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 10 - فقط مرد
13146 روزانه دانشگاه قم اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 10 - فقط زن
13147 نوبت دوم دانشگاه زنجان اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 2 -
13148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 8 -
13149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 15 - آموزش محور
13150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 8 -
13151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 15 - آموزش محور
13152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 8 -
13153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 15 - آموزش محور
13154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 8 -
13155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 15 - آموزش محور
13156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 8 -
13157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 15 - آموزش محور
13158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 8 -
13159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 15 - آموزش محور
13160 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 40 - آموزش محور
13161 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 40 - آموزش محور
13162 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 40 - آموزش محور
13163 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 40 - آموزش محور
13164 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 40 - آموزش محور
13165 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 40 - آموزش محور
13166 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 10 - شرایط در انتهای دفترچه
13167 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 15 - پذیرش با عنوان اخلاق کاربردی - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13168 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اخلاق گرایش اخلاق اسلامی - 15 پذیرش با عنوان اخلاق کاربردی - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13169 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 40 - آموزش محور
13170 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 40 - آموزش محور
13171 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 40 - آموزش محور
13172 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 40 - آموزش محور
13173 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 40 - آموزش محور
13174 مجازیویژهشاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 40 - آموزش محور