دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشته مجموعه معماری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24974 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 9
24975 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24976 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 12
24977 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
24978 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
24979 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24980 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24981 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 14
24982 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
24983 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 19
24984 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24985 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
24986 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 12
24987 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 25
24988 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 12
24989 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 48
24990 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24991 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 8
24992 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 16
24993 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 9
24994 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
24995 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24996 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 16
24997 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 10
24998 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
24999 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 16
25000 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 19
25224 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شبیه ساز هوشمند آموزشی پژوهشی هر دو 1
25229 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی تولید بازی های رایانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
25001 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 3
25002 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 5
25003 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25004 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 11
25005 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25007 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25008 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 2
25009 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25010 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25011 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25012 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 14
25013 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25014 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25015 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25016 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 9
25017 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 7
25018 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 16
25019 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25020 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25021 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 12
25022 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25023 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25024 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25025 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25026 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25027 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25028 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 48 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25029 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25030 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25031 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 10
25032 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 19 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25038 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25039 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25040 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25041 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25042 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25043 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25044 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25045 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25046 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25047 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25048 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25049 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25050 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25051 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25052 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25053 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25054 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25055 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25056 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25057 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25058 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25059 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25060 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25061 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25062 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان و بلوچستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25063 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25064 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25065 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25066 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25067 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25068 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25069 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25070 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25071 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25072 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25073 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25074 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25075 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25076 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25077 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام (ویژه خواهران) کرج البرز مهندسی معماری آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
25078 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25079 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25080 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25081 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25082 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25083 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25084 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25085 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25086 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25087 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25088 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25089 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25090 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25091 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25092 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25093 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25094 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25095 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25096 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25097 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25098 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25099 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25100 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25101 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25102 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25103 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25104 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 10
25105 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25106 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25107 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25108 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 5
25109 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 10
25110 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 12
25111 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 2
25112 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25113 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25114 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 5
25115 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 3
25116 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25117 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25118 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25119 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام (ویژه خواهران) کرج البرز مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
25120 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25121 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25122 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25123 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 11
25124 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25125 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
25126 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
25127 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25128 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25129 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام (ویژه خواهران) کرج البرز مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25130 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 5
25131 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 7
25132 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 11
25133 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 5
25134 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 3
25135 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 20
25136 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 20
25137 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 5 - بازسازی پس از سانحه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25138 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 10
25139 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 3
25140 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25141 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
25142 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25143 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
25144 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25145 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
25146 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25147 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25148 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25149 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25150 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25153 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25154 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25155 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25156 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20