دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
24835 روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 -
24836 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 5 -
24837 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 5 -
24838 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی در حومه شهر برازجان) مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 -
24839 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 -
24840 روزانه دانشگاه زابل مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 -
24841 روزانه دانشگاه شهرکرد مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 7 -
24842 روزانه دانشگاه شیراز مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 3 -
24843 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 -
24844 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 -
24845 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 13 -
24846 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 23 -
24847 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 -
24848 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 -
24849 روزانه دانشگاه گنبد مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 -
24850 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 -
24851 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 6 -
24852 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 2 -
24853 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی در حومه شهر برازجان) مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 6 -
24854 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 -
24855 نوبت دوم دانشگاه زابل مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 4 -
24856 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 6 -
24857 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 7 -
24858 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 5 -
24859 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 2 -
24860 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 3 -
24861 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24862 پردیس خودگردان دانشگاه زابل مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24863 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاهی واقع در قشم) مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 6 -
24864 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان 15 -
مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
24865 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 5 -
24866 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 4 -
24867 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 8 -
24868 روزانه دانشگاه زابل مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 8 -
24869 روزانه دانشگاه شیراز مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 4 -
24870 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 4 -
24871 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 5 -
24872 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 5 -
24873 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 1 -
24874 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 8 -
24875 نوبت دوم دانشگاه زابل مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 4 -
24876 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 2 -
24877 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 2 -
24878 پردیس خودگردان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24879 پردیس خودگردان دانشگاه زابل مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24880 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 15 -
24881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی 15 -
مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
24882 روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 6 -
24883 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 4 -
24884 روزانه دانشگاه شهرکرد مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 7 -
24885 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 8 -
24886 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 6 -
24887 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 6 -
24888 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 7 -
24889 روزانه دانشگاه گنبد مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 8 -
24890 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 8 -
24891 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 6 -
24892 روزانه دانشکده محیط زیست - سازمان حفاظت محیط زیست - کرج مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 8 -
24893 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 2 -
24894 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 4 -
24895 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 3 -
24896 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 2 -
24897 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 3 -
24898 نوبت دوم دانشکده محیط زیست - سازمان حفاظت محیط زیست - کرج مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 7 -
24899 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاهی واقع در قشم) مهندسی بوم شناسی آبزیان شیلاتی 6 -
مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
24900 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی صید و بهره برداری آبزیان 3 -
24901 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی صید و بهره برداری آبزیان 1 -
24902 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مهندسی صید و بهره برداری آبزیان 15 -