دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع و آبخيزداري

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
23767 روزانه دانشگاه اردکان مهندسی آبخیزداری 8 -
23768 روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی آبخیزداری 8 -
23769 روزانه دانشگاه ایلام مهندسی آبخیزداری 8 -
23770 روزانه دانشگاه بیرجند مهندسی آبخیزداری 6 -
23771 روزانه دانشگاه تربت حیدریه مهندسی آبخیزداری 8 -
23772 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) مهندسی آبخیزداری 8 -
23773 روزانه دانشگاه تهران مهندسی آبخیزداری 5 - تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین پذیرش با عنوان اکوهیدرولوژی - محل
23774 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی آبخیزداری 6 -
23775 روزانه دانشگاه زابل مهندسی آبخیزداری 8 -
23776 روزانه دانشگاه شهرکرد مهندسی آبخیزداری 6 -
23777 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی آبخیزداری 6 -
23778 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان مهندسی آبخیزداری 8 -
23779 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مهندسی آبخیزداری 15 -
23780 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی آبخیزداری 11 -
23781 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی آبخیزداری 8 -
23782 روزانه دانشگاه کاشان مهندسی آبخیزداری 8 -
23783 روزانه دانشگاه گنبد مهندسی آبخیزداری 8 -
23784 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد مهندسی آبخیزداری 3 -
23785 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مهندسی آبخیزداری 8 -
23786 روزانه دانشگاه ملایر مهندسی آبخیزداری 8 -
23787 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مهندسی آبخیزداری 6 -
23788 روزانه دانشگاه یزد مهندسی آبخیزداری 8 -
23789 نوبت دوم دانشگاه اردکان مهندسی آبخیزداری 8 -
23790 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه مهندسی آبخیزداری 2 -
23791 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی آبخیزداری 4 -
23792 نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی آبخیزداری 3 - تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین پذیرش با عنوان اکوهیدرولوژی - محل
23793 نوبت دوم دانشگاه زابل مهندسی آبخیزداری 4 -
23794 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی آبخیزداری 2 -
23795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان مهندسی آبخیزداری 4 -
23796 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی آبخیزداری 4 -
23797 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی آبخیزداری 5 -
23798 نوبت دوم دانشگاه کاشان مهندسی آبخیزداری 4 -
23799 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرمآباد مهندسی آبخیزداری 3 -
23800 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مهندسی آبخیزداری 3 -
23801 نوبت دوم دانشگاه ملایر مهندسی آبخیزداری 5 -
23802 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مهندسی آبخیزداری 3 -
23803 نوبت دوم دانشگاه یزد مهندسی آبخیزداری 5 -
23804 پردیس خودگردان دانشگاه زابل مهندسی آبخیزداری 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23805 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی آبخیزداری 5 -
23806 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان مهندسی آبخیزداری 8 -
23807 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاهی واقع در قشم) مهندسی آبخیزداری 6 -
23808 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مهندسی آبخیزداری 15 -
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
23809 روزانه دانشگاه اردکان مهندسی مرتعداری 8 -
23810 روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی مرتعداری 6 -
23811 روزانه دانشگاه بیرجند مهندسی مرتعداری 8 -
23812 روزانه دانشگاه تربت حیدریه مهندسی مرتعداری 8 -
23813 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) مهندسی مرتعداری 8 -
23814 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی مرتعداری 7 -
23815 روزانه دانشگاه زابل مهندسی مرتعداری 8 -
23816 روزانه دانشگاه شهرکرد مهندسی مرتعداری 8 -
23817 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مرتعداری 6 -
23818 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان مهندسی مرتعداری 7 -
23819 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مهندسی مرتعداری 15 -
23820 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی مرتعداری 11 -
23821 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی مرتعداری 6 -
23822 روزانه دانشگاه کاشان مهندسی مرتعداری 4 -
23823 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مهندسی مرتعداری 8 -
23824 روزانه دانشگاه گنبد مهندسی مرتعداری 8 -
23825 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مهندسی مرتعداری 8 -
23826 روزانه دانشگاه ملایر مهندسی مرتعداری 8 -
23827 روزانه دانشگاه یزد مهندسی مرتعداری 8 -
23828 نوبت دوم دانشگاه اردکان مهندسی مرتعداری 8 -
23829 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه مهندسی مرتعداری 2 -
23830 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی مرتعداری 3 -
23831 نوبت دوم دانشگاه زابل مهندسی مرتعداری 5 -
23832 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مرتعداری 2 -
23833 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان مهندسی مرتعداری 5 -
23834 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی مرتعداری 5 -
23835 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی مرتعداری 4 -
23836 نوبت دوم دانشگاه کاشان مهندسی مرتعداری 2 -
23837 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مهندسی مرتعداری 2 -
23838 نوبت دوم دانشگاه ملایر مهندسی مرتعداری 5 -
23839 نوبت دوم دانشگاه یزد مهندسی مرتعداری 4 -
23840 پردیس خودگردان دانشگاه زابل مهندسی مرتعداری 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23841 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی مرتعداری 3 -