دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسي کشاورزي آب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مجموعه مهندسی کشاورزی آب کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
23842 روزانه دانشگاه اراک مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23843 روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23844 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان مهندسی آبیاری و زهکشی 7 -
23845 روزانه دانشگاه بیرجند مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23846 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23847 روزانه دانشگاه تبریز مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23848 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) مهندسی آبیاری و زهکشی 6 -
23849 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) مهندسی آبیاری و زهکشی 6 -
23850 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی آبیاری و زهکشی 7 -
23851 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مهندسی آبیاری و زهکشی 7 -
23852 روزانه دانشگاه زابل مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23853 روزانه دانشگاه زنجان مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23854 روزانه دانشگاه شهرکرد مهندسی آبیاری و زهکشی 7 -
23855 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23856 روزانه دانشگاه شیراز مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23857 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی آبیاری و زهکشی 4 -
23858 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مهندسی آبیاری و زهکشی 14 -
23859 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی آبیاری و زهکشی 6 -
23860 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی آبیاری و زهکشی 7 -
23861 روزانه دانشگاه فسا مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23862 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23863 روزانه دانشگاه گیلان - رشت مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23864 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد مهندسی آبیاری و زهکشی 3 -
23865 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23866 نوبت دوم دانشگاه اراک مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23867 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان مهندسی آبیاری و زهکشی 4 -
23868 نوبت دوم دانشگاه بیرجند مهندسی آبیاری و زهکشی 4 -
23869 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی آبیاری و زهکشی 2 -
23870 نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی آبیاری و زهکشی 7 -
23871 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) مهندسی آبیاری و زهکشی 4 -
23872 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی آبیاری و زهکشی 7 -
23873 نوبت دوم دانشگاه زابل مهندسی آبیاری و زهکشی 3 -
23874 نوبت دوم دانشگاه زنجان مهندسی آبیاری و زهکشی 2 -
23875 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23876 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی آبیاری و زهکشی 4 -
23877 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی آبیاری و زهکشی 3 -
23878 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی آبیاری و زهکشی 5 -
23879 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مهندسی آبیاری و زهکشی 2 -
23880 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرمآباد مهندسی آبیاری و زهکشی 3 -
23881 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مهندسی آبیاری و زهکشی 4 -
23882 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مهندسی آبیاری و زهکشی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23883 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مهندسی آبیاری و زهکشی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23884 پردیس خودگردان دانشگاه زابل مهندسی آبیاری و زهکشی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23885 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مهندسی آبیاری و زهکشی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23886 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج مهندسی آبیاری و زهکشی 8 -
23887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مهندسی آبیاری و زهکشی 15 -
مجموعه مهندسی کشاورزی آب کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
23888 روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی سازههای آبی 8 -
23889 روزانه دانشگاه ایلام مهندسی سازههای آبی 8 -
23890 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان مهندسی سازههای آبی 5 -
23891 روزانه دانشگاه بیرجند مهندسی سازههای آبی 8 -
23892 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی سازههای آبی 8 -
23893 روزانه دانشگاه تبریز مهندسی سازههای آبی 8 -
23894 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) مهندسی سازههای آبی 8 -
23895 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی سازههای آبی 7 -
23896 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) مهندسی سازههای آبی 6 -
23897 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مهندسی سازههای آبی 6 -
23898 روزانه دانشگاه زابل مهندسی سازههای آبی 4 -
23899 روزانه دانشگاه زنجان مهندسی سازههای آبی 8 -
23900 روزانه دانشگاه شهرکرد مهندسی سازههای آبی 8 -
23901 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی سازههای آبی 8 -
23902 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مهندسی سازههای آبی 8 -
23903 روزانه دانشگاه شیراز مهندسی سازههای آبی 6 -
23904 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی سازههای آبی 5 -
23905 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی سازههای آبی 8 -
23906 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز مهندسی سازههای آبی 5 -
23907 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مهندسی سازههای آبی 7 -
23908 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی سازههای آبی 4 -
23909 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی سازههای آبی 4 -
23910 روزانه دانشگاه گیلان - رشت مهندسی سازههای آبی 6 -
23911 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد مهندسی سازههای آبی 4 -
23912 نوبت دوم دانشگاه ایلام مهندسی سازههای آبی 8 -
23913 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان مهندسی سازههای آبی 3 -
23914 نوبت دوم دانشگاه بیرجند مهندسی سازههای آبی 2 -
23915 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی سازههای آبی 2 -
23916 نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی سازههای آبی 7 -
23917 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) مهندسی سازههای آبی 5 -
23918 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) مهندسی سازههای آبی 2 -
23919 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی سازههای آبی 7 -
23920 نوبت دوم دانشگاه زابل مهندسی سازههای آبی 2 -
23921 نوبت دوم دانشگاه زنجان مهندسی سازههای آبی 2 -
23922 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی سازههای آبی 7 -
23923 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز مهندسی سازههای آبی 4 -
23924 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی سازههای آبی 5 -
23925 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی سازههای آبی 5 -
23926 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی سازههای آبی 2 -
23927 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی سازههای آبی 3 -
23928 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مهندسی سازههای آبی 2 -
23929 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرمآباد مهندسی سازههای آبی 4 -
23930 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مهندسی سازههای آبی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23931 پردیس خودگردان دانشگاه زابل مهندسی سازههای آبی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23932 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان مهندسی سازههای آبی 15 -
مجموعه مهندسی کشاورزی آب کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
23933 روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی منابع آب 8 -
23934 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان مهندسی منابع آب 7 -
23935 روزانه دانشگاه بیرجند مهندسی منابع آب 8 -
23936 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی منابع آب 8 -
23937 روزانه دانشگاه تبریز مهندسی منابع آب 8 -
23938 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) مهندسی منابع آب 8 -
23939 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) مهندسی منابع آب 8 -
23940 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی منابع آب 5 -
23941 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مهندسی منابع آب 7 -
23942 روزانه دانشگاه زابل مهندسی منابع آب 6 -
23943 روزانه دانشگاه شهرکرد مهندسی منابع آب 7 -
23944 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی منابع آب 8 -
23945 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مهندسی منابع آب 8 -
23946 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی منابع آب 5 -
23947 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مهندسی منابع آب 5 -
23948 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی منابع آب 5 -
23949 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی منابع آب 3 -
23950 روزانه دانشگاه گیلان - رشت مهندسی منابع آب 5 -
23951 روزانه دانشگاه ملایر مهندسی منابع آب 8 -
23952 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان مهندسی منابع آب 4 -
23953 نوبت دوم دانشگاه بیرجند مهندسی منابع آب 4 -
23954 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی منابع آب 2 -
23955 نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی منابع آب 7 -
23956 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) مهندسی منابع آب 5 -
23957 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی منابع آب 5 -
23958 نوبت دوم دانشگاه زابل مهندسی منابع آب 3 -
23959 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی منابع آب 5 -
23960 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز مهندسی منابع آب 2 -
23961 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی منابع آب 4 -
23962 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی منابع آب 3 -
23963 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی منابع آب 2 -
23964 نوبت دوم دانشگاه ملایر مهندسی منابع آب 2 -
23965 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مهندسی منابع آب 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23966 پردیس خودگردان دانشگاه زابل مهندسی منابع آب 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23967 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مهندسی منابع آب 15 -
مجموعه مهندسی کشاورزی آب کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
23968 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان مهندسی هواشناسی کشاورزی 8 -
23969 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی هواشناسی کشاورزی 5 -
23970 روزانه دانشگاه سمنان مهندسی هواشناسی کشاورزی 6 -
23971 روزانه دانشگاه شیراز مهندسی هواشناسی کشاورزی 6 -
23972 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مهندسی هواشناسی کشاورزی 4 -
23973 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی هواشناسی کشاورزی 3 -
23974 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان مهندسی هواشناسی کشاورزی 6 -
23975 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) مهندسی هواشناسی کشاورزی 5 -
23976 نوبت دوم دانشگاه سمنان مهندسی هواشناسی کشاورزی 2 -
23977 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی هواشناسی کشاورزی 2 -