دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسي معدن

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مهندسی معدن کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
22689 روزانه دانشگاه بیرجند مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 6 -
22690 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 13 -
22691 روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 6 -
22692 روزانه دانشگاه تهران مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 10 -
22693 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 12 -
22694 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 5 -
22695 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 3 -
22696 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 5 -
22697 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 10 -
22698 روزانه دانشگاه کاشان مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 6 -
22699 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 5 -
22700 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 9 -
22701 روزانه دانشگاه یزد مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 11 -
22702 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 13 -
22703 روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست 6 -
22704 روزانه دانشگاه تهران مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست 4 -
22705 نوبت دوم دانشگاه بیرجند مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 3 -
22706 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 2 -
22707 نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 5 -
22708 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 7 -
22709 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 4 -
22710 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 1 - آموزش محور
22711 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 3 -
22712 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 3 -
22713 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 3 -
22714 نوبت دوم دانشگاه کاشان مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 3 -
22715 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرمآباد مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 4 -
22716 نوبت دوم دانشگاه یزد مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 6 -
22717 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 5 -
22718 نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست 2 -
22719 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22720 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 6 -
22721 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 20 -
مهندسی معدن کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
22722 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 9 -
22723 روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 5 -
22724 روزانه دانشگاه تهران مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 4 -
22725 روزانه دانشگاه زنجان مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 13 -
22726 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 8 -
22727 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 12 -
22728 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 2 -
22729 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 4 -
22730 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 7 -
22731 روزانه دانشگاه یزد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 6 -
22732 روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی 5 -
22733 روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی 5 -
22734 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی 3 -
22735 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی 7 -
22736 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 2 -
22737 نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 2 -
22738 نوبت دوم دانشگاه زنجان مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 2 -
22739 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 7 -
22740 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 8 -
22741 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 4 - آموزش محور
22742 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 2 -
22743 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 2 -
22744 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 3 -
22745 نوبت دوم دانشگاه یزد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 3 -
22746 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی 2 -
22747 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی 3 -
22748 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ 20 -
مهندسی معدن کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
22749 روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 6 -
22750 روزانه دانشگاه بیرجند مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 7 -
22751 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 11 -
22752 روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 5 -
22753 روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 5 - پذیرش با عنوان اقتصاد و مدیریت معدنی
22754 روزانه دانشگاه تهران مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 4 -
22755 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 10 -
22756 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 10 -
22757 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 4 -
22758 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 3 -
22759 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 14 -
22760 روزانه دانشگاه صنعتی همدان مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 8 -
22761 روزانه دانشگاه کاشان مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 7 -
22762 روزانه دانشگاه یزد مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 6 -
22763 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 18 -
22764 نوبت دوم دانشگاه بیرجند مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 3 -
22765 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 2 -
22766 نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 2 -
22767 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 7 -
22768 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 3 -
22769 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 2 -
22770 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 6 -
22771 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 8 -
22772 نوبت دوم دانشگاه کاشان مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 3 -
22773 نوبت دوم دانشگاه یزد مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 3 -
22774 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 6 -
22775 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22776 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22777 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش با عنوان اقتصاد و مدیریت معدنی -
22778 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22779 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 14 -
22780 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی 7 -
مهندسی معدن کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
22781 روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 6 -
22782 روزانه دانشگاه بیرجند مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 12 -
22783 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 12 -
22784 روزانه دانشگاه تهران مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 6 -
22785 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 12 -
22786 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 18 -
22787 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 6 -
22788 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 8 -
22789 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 20 -
22790 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 7 -
22791 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 7 -
22792 روزانه دانشگاه کاشان مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 6 -
22793 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 8 -
22794 روزانه دانشگاه یزد مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 14 -
22795 نوبت دوم دانشگاه بیرجند مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 4 -
22796 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 2 -
22797 نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 3 -
22798 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 10 -
22799 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 5 -
22800 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 1 - آموزش محور
22801 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 6 -
22802 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 5 -
22803 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 4 -
22804 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 2 -
22805 نوبت دوم دانشگاه کاشان مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 3 -
22806 نوبت دوم دانشگاه یزد مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 8 -
22807 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22808 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 6 -
22809 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی 20 -