کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه سلمان فارسی - کازرون

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه سلمان فارسی - کازرون
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10505 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10506 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10507 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10508 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10509 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10510 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10511 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17754 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10512 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10513 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10514 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10515 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10516 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10517 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10518 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17755 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 1
ریاضی - مناطق محروم 13347 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 6 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری