کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10729 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10730 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10731 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10732 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10733 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10734 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10735 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10736 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا زن - مرد 35 تخصصــي اســت در پــرديس دانشــكده مهندســي دريــا واقــع در دو سال اول اين رشته در تهران و دو سال پاياني كـه شـامل دروس بندرعباس برگزار ميگردد. 
ریاضی - با آزمون 10737 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10738 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 65
ریاضی - با آزمون 10739 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10740 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 85
ریاضی - با آزمون 10741 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی معدن زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10742 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 105
ریاضی - با آزمون 10743 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10744 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نساجی زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10745 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10746 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10749 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 35 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10750 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 40 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10751 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10752 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر زن - مرد 40 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10753 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا زن - مرد 30 تخصصــي اســت در پــرديس دانشــكده مهندســي دريــا واقــع در دو سال اول اين رشته در تهران و دو سال پاياني كـه شـامل دروس بندرعباس برگزار ميگردد. 
ریاضی - با آزمون 10754 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی زن - مرد 40 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10755 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 40 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10756 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 35 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10757 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10758 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 40 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10759 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت زن - مرد 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10760 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - مناطق محروم 13413 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن - مرد 3 دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان