دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه صنعتی بیرجند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) امكان استفاده از خوابگاه هاي دولتي دانشگاه براي تعداد محدودي از دانشجويان روزانه غيربومي (پسر) فراهم م يباشد. 2) امكان استفاده از خوابگاه هاي غيردولتي (خودگردان) براي كليه دانشجويان روزانه دختر و دانشجويان نوبت دوم (دختر و پسر) فراهم مي باشد. 3) دانشگاه هيچ گونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه دولتي و ساير امكانات رفاهي (سرويس اياب و ذهاب، سلف سرويس و...) جهت دانشجويان نوبت دوم ندارد. 4) امكان تامين خوابگاه متاهلي براي كليه دانشجويان وجود ندارد. 5) نشاني: بيرجند، بلوار صنعت و معدن. تلفن:32391000-32252001 نمابر:322520225-056
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10775 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی شیمی با آزمون هردو 50
10776 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
10777 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون هردو 60
10778 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
10779 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن با آزمون هردو 60
10780 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 80
10781 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 50
10782 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
10783 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی صنایع با آزمون هردو 20
10784 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10785 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
10786 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
10787 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 20
10788 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10789 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10790 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30