کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10830 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 63
ریاضی - با آزمون 10831 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10832 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10833 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 52
ریاضی - با آزمون 10834 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10835 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن - مرد 49
ریاضی - با آزمون 10836 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 56
ریاضی - با آزمون 10837 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 56
ریاضی - با آزمون 10838 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10839 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 27
ریاضی - با آزمون 10840 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10841 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10842 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 23
ریاضی - با آزمون 10843 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10844 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن - مرد 21
ریاضی - با آزمون 10845 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10846 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10847 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت زن - مرد 12
ریاضی - صرفا سوابق 10848 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن - مرد 120
ریاضی - صرفا سوابق 10849 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 120
ریاضی - صرفا سوابق 10850 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 120
ریاضی - مناطق محروم 13322 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 1 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی آذربایجان شرقی
ریاضی - مناطق محروم 13323 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن - مرد 1 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی آذربایجان شرقی
ریاضی - مناطق محروم 13388 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت مرد 3 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه