کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی شریف - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی شریف - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10907 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10908 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10909 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10910 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 150
ریاضی - با آزمون 10911 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی دریا زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10912 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی شیمی زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10913 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10914 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10915 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10916 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10917 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10918 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10919 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 17868 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10922 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران 
ریاضی - با آزمون 10923 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران 
ریاضی - با آزمون 10924 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 60 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران 
ریاضی - با آزمون 10925 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران