کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10965 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10966 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10967 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10968 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10969 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازههای ریلی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10970 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10971 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10972 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10973 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10974 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10975 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10976 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 95
ریاضی - با آزمون 10977 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 84
ریاضی - مناطق محروم 13331 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی مرد 1 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13402 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی مرد 3 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13403 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازههای ریلی مرد 3 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مخصوص داوطلبان بومی لرستان