کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10978 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10979 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10980 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10981 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10982 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10983 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10984 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10985 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10986 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10987 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10988 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10989 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10990 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10991 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 24