کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13562 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13563 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13564 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13565 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13566 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13567 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20732 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 20733 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13568 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13569 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13570 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13571 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13572 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20734 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20735 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20736 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت دولتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20737 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20738 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی ورزش زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 20739 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 10