کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11297 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی انرژی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11298 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11299 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 11300 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11301 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11302 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11303 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11304 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی انرژی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11305 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11306 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11307 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11308 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11309 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11310 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 11311 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 55
ریاضی - صرفا سوابق 11312 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10