کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 15298 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15299 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی پزشکی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 15300 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی پلیمر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 15301 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی راه آهن زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 15302 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15303 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15304 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15305 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 15306 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15307 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15308 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15309 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی نفت زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15310 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 40