کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی غیرانتفاعی - 1