دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11552 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
11553 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین علوم مهندسی با آزمون هردو 32
11554 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین فیزیک مهندسی با آزمون هردو 55
11555 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق با آزمون هردو 32
11556 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 32
11557 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پلیمر با آزمون هردو 32
11558 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 32
11559 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی با آزمون هردو 32
11560 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع با آزمون هردو 32
11561 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 32
11562 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 65
11563 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری با آزمون هردو 32
11564 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک با آزمون هردو 32
11565 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 32
11566 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا با آزمون هردو 32
11567 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین علوم مهندسی با آزمون هردو 25
11568 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق با آزمون هردو 25
11569 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 25
11570 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پلیمر با آزمون هردو 25
11571 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 25
11572 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی با آزمون هردو 25
11573 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
11574 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 25
11575 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
11576 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری با آزمون هردو 25
11577 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
11578 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 25
11579 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا با آزمون هردو 25