کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10028 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10040 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10072 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10110 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10120 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10167 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10260 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 24 محل تحصيل دانشكده كشاورزي تبريز 
ریاضی - با آزمون 10261 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 16 محل تحصيل دانشكده كشاورزي تبريز 
ریاضی - با آزمون 10333 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10336 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10352 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10359 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10364 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10449 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10457 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10589 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10600 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10619 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10636 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10660 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10667 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10688 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10726 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10904 روزانه با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10906 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10998 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) مرد 8
ریاضی - با آزمون 10999 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن 12
ریاضی - با آزمون 11002 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11005 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11008 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11027 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11040 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11120 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11123 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11254 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11267 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11273 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11278 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 10
ریاضی - مناطق محروم 13374 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 3 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - صرفا سوابق 14718 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 35