کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13635 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13636 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13637 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13638 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13639 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20809 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13640 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13641 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13642 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13643 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13644 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردانی معماری زن - مرد 100