کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14106 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 14107 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14108 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14109 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14110 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14111 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14112 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14113 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14114 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14115 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14116 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14117 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14118 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14119 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی معماری زن - مرد 100