کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14335 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 14336 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی پزشکی زن - مرد 140
ریاضی - با آزمون 14337 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14338 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14339 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14340 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14341 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21280 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21281 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14342 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 21282 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21283 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21284 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10