برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانهای - تهران

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانهای - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14739 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانهای - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120