برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14773 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14774 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14775 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14776 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14777 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 14778 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 60