برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14797 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14798 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14799 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14800 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14801 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14802 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی مکانیک زن - مرد 60