برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13898 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13899 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13900 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13901 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13902 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13903 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13904 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60