برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 13905 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13906 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن - مرد 60