برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14187 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 14426 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14468 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14675 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14865 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی زن - مرد 100