برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12644 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 48
زبان های خارجی - با آزمون 12645 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 12
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12646 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه زن - مرد 48
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12647 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه زن - مرد 12