برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه سلمان فارسی - کازرون

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه سلمان فارسی - کازرون
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12659 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12660 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 5
زبان های خارجی - مناطق محروم 13478 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 2