کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12688 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان چینی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12689 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان روسی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12690 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12691 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12692 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات ترکی استانبولی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12693 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12694 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12695 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان چینی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12696 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان روسی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12697 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12698 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12699 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات ترکی استانبولی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12700 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 15
زبان های خارجی - با آزمون 12701 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه زن - مرد 25