برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 13043 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 40