برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12827 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 50
زبان های خارجی - با آزمون 12828 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50