برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند

کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12829 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50