کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی غیرانتفاعی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی غیرانتفاعی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 13023 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13024 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13025 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13026 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 100
زبان های خارجی - با آزمون 13029 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13027 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی مرد 50
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13028 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی مرد 50
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13030 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی زن 50
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13031 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13032 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13033 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13034 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13035 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13036 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13037 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13038 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13039 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13040 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13041 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13042 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13043 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13044 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13045 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13046 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13047 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مترجمی زبان انگلیسی زن 50
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13048 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران آموزش زبان انگلیسی زن 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13049 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13050 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مترجمی زبان انگلیسی مرد 50
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13051 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13052 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13053 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13054 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 100
زبان های خارجی - با آزمون 13055 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13056 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13057 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13058 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13059 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 100
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13060 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 100
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13061 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13062 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13063 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13064 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13065 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13066 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13067 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 100
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13068 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13069 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس کاردانی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 100
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13070 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13071 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی زن 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13072 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی آموزش زبان انگلیسی زن 100
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13073 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13074 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13075 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13076 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13077 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 100
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13078 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13079 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - با آزمون 13080 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13081 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13082 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13083 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس کاردانی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13084 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی کاردانی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 100
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13085 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران کاردانی آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 100
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13086 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13087 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 100
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13088 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13089 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13090 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مترجمی زبان انگلیسی مرد 50
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13091 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مترجمی زبان انگلیسی زن 50
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13092 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13093 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13094 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13095 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13096 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13097 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13098 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13099 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13100 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13101 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13102 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13104 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13105 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهد علم - کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13106 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 60
زبان های خارجی - صرفا سوابق 13107 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل زبان آلمانی زن - مرد 60