کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12388 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12389 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران سینما زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12390 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12391 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12392 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12393 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران طراحی صحنه زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12394 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران کتابت و نگارگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12395 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نمایش عروسکی زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12396 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران هنر اسلامی زن - مرد 60