کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه هنر - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه هنر - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12227 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی زن - مرد 8
هنر - با آزمون 12228 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12229 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری زن - مرد 8
هنر - با آزمون 12230 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران سینما زن - مرد 24
هنر - با آزمون 12231 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12232 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12233 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه زن - مرد 8
هنر - با آزمون 12234 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12235 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12236 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران فرش زن - مرد 14
هنر - با آزمون 12237 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12238 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12239 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی زن - مرد 8
هنر - با آزمون 12240 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی زن - مرد 4
هنر - با آزمون 12241 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12242 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری زن - مرد 4
هنر - با آزمون 12243 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران سینما زن - مرد 12
هنر - با آزمون 12244 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی زن - مرد 6
هنر - با آزمون 12245 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه زن - مرد 6
هنر - با آزمون 12246 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه زن - مرد 4
هنر - با آزمون 12247 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی زن - مرد 6
هنر - با آزمون 12248 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12249 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران فرش زن - مرد 7
هنر - با آزمون 12250 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12251 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی زن - مرد 5
هنر - با آزمون 12252 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی زن - مرد 4
هنر - مناطق محروم 13471 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران سینما زن - مرد 2