کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنر - صرفا سوابق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنر - صرفا سوابق
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12266 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش مرد 35
هنر - صرفا سوابق 12267 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی مرد 135
هنر - صرفا سوابق 12391 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12392 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12393 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران طراحی صحنه زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12394 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران کتابت و نگارگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12395 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نمایش عروسکی زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12396 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران هنر اسلامی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12397 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12398 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12404 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12405 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12406 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد طراحی پارچه زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12407 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد فرش زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12408 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12409 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد هنر اسلامی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12410 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12411 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12412 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12413 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12414 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12415 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12416 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12417 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12418 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12419 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12420 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12421 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12422 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12423 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12424 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12425 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12426 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد طراحی لباس زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12427 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12428 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12429 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12430 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12431 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12432 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی ارتباط تصویری زن 60
هنر - صرفا سوابق 12433 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12434 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی طراحی لباس زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12435 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12436 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی هنرهای تجسمی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12437 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12438 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12439 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12440 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12441 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز ارتباط تصویری زن 60
هنر - صرفا سوابق 12442 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز طراحی پارچه زن 60
هنر - صرفا سوابق 12443 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز هنر اسلامی زن 60
هنر - صرفا سوابق 12444 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12445 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12447 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن 60
هنر - صرفا سوابق 12448 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12449 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نقاشی زن 60
هنر - صرفا سوابق 12450 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12451 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12452 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12453 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12454 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12455 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12456 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12457 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12458 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12459 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12460 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12461 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12462 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12463 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12464 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12465 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12466 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان نقاشی زن 60
هنر - صرفا سوابق 12467 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12468 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران آهنگسازی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12469 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12470 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12471 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12472 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران سینما زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12473 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12474 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12475 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی لباس زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12476 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کارگردانی تلویزیون زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12477 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12478 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12479 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12480 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12481 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12482 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان کاردانی باستان شناسی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12483 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12484 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12485 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12486 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12487 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12488 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12491 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12493 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12494 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12495 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12496 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران هنر اسلامی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12497 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12498 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12499 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12500 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12501 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12502 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین چاپ زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12503 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12504 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی علمی - کاربردی گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12505 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12506 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12507 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12508 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12509 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12510 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12511 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران باستان شناسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12512 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران طراحی پارچه زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12513 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12514 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کارگردانی تلویزیون زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12515 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12516 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12517 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12518 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12519 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12520 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12521 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12522 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12523 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12524 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کارگردانی تلویزیون زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12525 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12526 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12527 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12287 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12288 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12289 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12290 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فرش زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12291 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12292 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12293 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12294 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هنرهای صناعی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12295 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی فرش زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12296 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12297 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12298 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12299 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12300 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12301 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12302 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12303 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12304 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فرش زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12305 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12306 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12307 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان هنرهای صناعی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12308 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12309 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12310 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12311 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12312 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12313 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12314 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فرش زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12315 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12316 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12317 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12318 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12319 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هنرهای صناعی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12320 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12321 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12322 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12323 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12324 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12325 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12326 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12327 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12328 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12329 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12330 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12331 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12332 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12333 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12334 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12335 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12336 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12337 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12338 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12339 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12340 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12341 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12342 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12343 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12344 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12345 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12346 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12347 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12348 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12349 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12350 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس هنر اسلامی زن - مرد 140
هنر - صرفا سوابق 12351 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12352 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12353 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12354 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12355 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12356 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12357 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12358 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان کتابت و نگارگری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12359 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12360 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12361 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12362 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12363 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12364 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12365 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران هنرهای صناعی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12366 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فرش زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12367 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12368 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی فرش زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12369 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12370 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12371 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنرهای صناعی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12372 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12373 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12374 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12375 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد فرش زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12376 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد کتابت و نگارگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12377 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12378 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد هنر اسلامی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12379 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ارتباط تصویری زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12380 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد صنایع دستی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12381 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی پارچه زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12382 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد عکاسی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12383 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فرش زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12384 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12385 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد نقاشی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12386 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد هنر اسلامی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12387 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد هنرهای صناعی زن - مرد 140