کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی غیرانتفاعی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی غیرانتفاعی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12388 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12389 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران سینما زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12390 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12391 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12392 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12393 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران طراحی صحنه زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12394 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران کتابت و نگارگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12395 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نمایش عروسکی زن - مرد 45
هنر - صرفا سوابق 12396 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران هنر اسلامی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12397 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12398 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12399 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12400 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی پارچه زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12401 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی لباس زن 60
هنر - با آزمون 12402 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12403 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران هنر اسلامی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12404 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12405 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12406 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد طراحی پارچه زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12407 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد فرش زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12408 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12409 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد هنر اسلامی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12410 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12411 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12412 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12413 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12414 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12415 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12416 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12417 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12418 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12419 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12420 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12421 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12422 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12423 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12424 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12425 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12426 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد طراحی لباس زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12427 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12428 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12429 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12430 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12431 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12432 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی ارتباط تصویری زن 60
هنر - صرفا سوابق 12433 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12434 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی طراحی لباس زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12435 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12436 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی هنرهای تجسمی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12437 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12438 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12439 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12440 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12441 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز ارتباط تصویری زن 60
هنر - صرفا سوابق 12442 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز طراحی پارچه زن 60
هنر - صرفا سوابق 12443 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز هنر اسلامی زن 60
هنر - صرفا سوابق 12444 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12445 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12446 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان سینما زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12447 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن 60
هنر - صرفا سوابق 12448 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12449 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نقاشی زن 60
هنر - صرفا سوابق 12450 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12451 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12452 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12453 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12454 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12455 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12456 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12457 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مرمت بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12458 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12459 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12460 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12461 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12462 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12463 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12464 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12465 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12466 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان نقاشی زن 60
هنر - صرفا سوابق 12467 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12468 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران آهنگسازی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12469 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12470 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12471 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12472 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران سینما زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12473 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران صنایع دستی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12474 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12475 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران طراحی لباس زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12476 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کارگردانی تلویزیون زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12477 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12478 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12479 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12480 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12481 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12482 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان کاردانی باستان شناسی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12483 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12484 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12485 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12486 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12487 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12488 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12489 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران سینما زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12490 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12491 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12493 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12494 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی لباس زن 60
هنر - صرفا سوابق 12495 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12496 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران هنر اسلامی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12497 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12498 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12499 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12500 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12501 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12502 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین چاپ زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12503 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12504 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی علمی - کاربردی گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12505 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12506 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12507 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12508 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12509 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12510 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12511 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران باستان شناسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12512 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران طراحی پارچه زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12513 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12514 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کارگردانی تلویزیون زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12515 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12516 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12517 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12518 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12519 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی هنرهای تجسمی - نقاشی زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12520 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12521 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12522 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12523 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12524 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کارگردانی تلویزیون زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12525 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12526 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12527 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری زن - مرد 100